GIỚI THIỆU

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc lập kế hoạch hoạt động và tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động về Giới và Dân tộc trong phạm vi Nhà trường.

2. Phối hợp với các ngành chức năng và các cấp chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả về chương trình Giới và Dân tộc tại cộng đồng.

II. Mục tiêu hoạt động:

1. Nâng cao nhận thức về Giới và Dân tộc cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên của Trường.

2. Bảo đảm các quyền lợi của nữ và dân tộc trong nhà trường.

3. Khuyến khích nữ và dân tộc đến học tại TVU, sau khi tốt nghiệp có việc làm và có thu nhập ổn định.

4. Giúp phụ nữ và người dân tộc mạnh dạn tham gia vào các hoạt động trong nhà Trường và cộng đồng.

5. Đảm bảo các hoạt động của Ban Giới – Dân tộc thực hiện một cách có hiệu quả.