THÔNG BÁO

Về việc mời tham gia Cuộc thi ảnh online

“Trang phục truyền thống Khmer Nam Bộ”

Căn cứ kế hoạch số 736 /KH – ĐHTV, ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức Cuộc thi ảnh Online “Trang phục truyền thống Khmer Nam Bộ”;

Nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng các ngày lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer năm 2020. Giới thiệu, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa trang phục truyền thống của dân tộc Khmer Nam Bộ.

Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, cựu sinh viên, học viên của Trường tham gia cuộc thi ảnh Online “Trang phục truyền thống Khmer Nam Bộ” (đính kèm thể lệ cuộc thi).

Phòng Hành Chính – Tổ chức, Phòng Truyền thông và Quảng bá cộng đồng, Ban Giới và Dân tộc, các Khoa trực thuộc Trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phối hợp thông báo đến sinh viên, cựu sinh viên và học viên của nhà Trường.

Đề nghị tất cả các em sinh viên, cựu sinh viên, học viên của nhà Trường tích cực tham gia cuộc thi nhằm tạo sự lan tỏa và thành công của cuộc thi.

Trân trọng.