1. Luật số 73/2006/QH11 về bình đẳng giới.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

2. Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

3. Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg ngày 03/5/2007 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

4. Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

5. Nghị định 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

6. Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

7. Công văn số 2443/LĐTBXH-BĐG ngày 14/7/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

8. Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

9. Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý.

(Xem và tải nội dung văn bản tại đây).

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA

 

http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=1271